Child Taxa
Taxon Name
Aphaniotis acutirostris Indonesia Earless Agama
Aphaniotis fusca Dusky Earless Agama
Aphaniotis ornata Ornate Earless Agama