Child Taxa
Taxon Name
Atropoides nummifer Jumping Pit Viper
Atropoides olmec Olmecan Pit Viper
Atropoides picadoi Picado's Pit Viper