Child Taxa
Taxon Name
Epipedobates anthonyi El Oro Poison Frog
Epipedobates azureiventis Sky-blue Poison Frog
Epipedobates boulengeri Marbled Poison Frog
Epipedobates darwinwallacei Darwin Wallace Poison Frog
Epipedobates espinosai Espinosa Poison Frog
Epipedobates femoralis Brilliant-thighed Poison Frog
Epipedobates machalilla Pacific Lowland Poison Frog
Epipedobates maculatus Confusing Poison Frog
Epipedobates narinensis Nariño Poison Frog
Epipedobates tricolor Phantasmal Poison Frog