Child Taxa
Taxon Name
Lacerta agilis agilis Sand Lizard
Lacerta agilis argus Sand Lizard
Lacerta agilis boemica Dagestan Sand Lizard
Lacerta agilis bosnica Bosnian Sand Lizard
Lacerta agilis brevicaudata Short-tailed Sand Lizard
Lacerta agilis chersonensis Carpathian Mountains Sand Lizard
Lacerta agilis exigua Kyrgyz Sand Lizard
Lacerta agilis grusinica Georgian Sand Lizard
Lacerta agilis ioriensis Tianeti Valley Sand Lizard
Lacerta agilis mzymtensis Mzymta Valley Sand Lizard
Lacerta agilis tauridica Crimean Sand Lizard