Child Taxa
Taxon Name
Lithobates sphenocephalus sphenocephalus Florida Leopard Frog
Lithobates sphenocephalus utricularius Southern Leopard Frog