Child Taxa
Taxon Name
Lycodon albofuscus Brown Wolf Snake
Lycodon alcalai Alcala's Wolf Snake
Lycodon anakradaya Anak Radaya Wolf Snake
Lycodon anamallensis Colombo Wolf Snake
Lycodon aulicus Indian Wolf Snake
Lycodon banksi Banks’ Wolf Snake
Lycodon bibonius Ota's Wolf Snake
Lycodon bicolor Mackinnon's Wolf Snake
Lycodon butleri Butler's Wolf Snake
Lycodon capucinus Common Wolf Snake
Lycodon cardamomensis Cardamom Mt. Wolf Snake
Lycodon carinatus Ceylon Wolf Snake
Lycodon cathaya Huaping Wolf Snake
Lycodon cavernicolus Gua Wang Burma Wolf Snake
Lycodon chapaensis Namdong Wolf Snake
Lycodon chithrasekarai Chithrasekara’s Bridle Snake
Lycodon chrysoprateros Ross' Wolf Snake
Lycodon davidi David’s Wolf Snake
Lycodon davisonii Blanford’s Bridle Snake
Lycodon deccanensis Karnataka Wolf Snake
Lycodon dumerili Duméril's Wolf Snake
Lycodon effraenis Brown Wolf Snake
Lycodon fasciatus Banded Wolf Snake
Lycodon fasciolatus Banded Racer
Lycodon fausti Panay Wolf Snake
Lycodon ferroni Samar Island Wolf Snake
Lycodon flavicollis Yellow-collared Wolf Snake
Lycodon flavomaculatus Yellow-spotted Wolf Snake
Lycodon flavozonatus Big-tooth Snake
Lycodon florensis Flores Wolf Snake
Lycodon futsingensis Fuqing Xian Wolf Snake
Lycodon gammiei Gammie's Wolf Snake
Lycodon gibsonae Gibson’s Wolf Snake
Lycodon gongshan Gongshan Wolf Snake
Lycodon gracilis Scarce Bridal Snake
Lycodon hypsirhinoides Andaman Wolf Snake
Lycodon jara Twin-spotted Wolf Snake
Lycodon kundui Burmese Wolf Snake
Lycodon laoensis Laotian Wolf Snake
Lycodon liuchengchaoi Sichuan Wolf Snake
Lycodon meridionalis Tonkinese Wolf Snake
Lycodon muelleri Java Wolf Snake
Lycodon multifasciatus Ryukyu Islands Wolf Snake
Lycodon multizonatus Luding Wolf Snake
Lycodon nympha Vellore Bridal Snake
Lycodon obvelatus Recluse Wolf Snake
Lycodon odishii Subhendu's Wolf Snake
Lycodon ophiophagus Snake-eating Wolf Snake
Lycodon orientalis Oriental Big-tooth Snake
Lycodon paucifasciatus Rendahl's Wolf Snake
Lycodon philippinus Philippine Wolf Snake
Lycodon pictus Cao Bang Wolf Snake
Lycodon rosozonatus Rose Big-tooth Snake
Lycodon rufozonatus Red-banded Snake
Lycodon ruhstrati Formosa Wolf Snake
Lycodon sealei Seale’s Banded Wolf Snake
Lycodon semicarinatus Loo-choo Big-tooth Snake
Lycodon septentrionalis White-banded Wolf Snake
Lycodon serratus Serrate-banded Wolf Snake
Lycodon sidiki Aceh Wolf Snake
Lycodon solivagus Common Wolf Snake
Lycodon stormi Sulawesi Wolf Snake
Lycodon striatus Barred Wolf Snake
Lycodon subannulatus Malayan Bridle Snake
Lycodon subcinctus Malayan Banded Wolf Snake
Lycodon synaptor Boehme’s wolf Snake
Lycodon tessellatus Manila Wolf Snake
Lycodon tiwarii Andaman Wolf Snake
Lycodon travancoricus Travancore Wolf Snake
Lycodon tristrigatus Striped Bridle Snake
Lycodon truongi Truong’s Wolf Snake
Lycodon zawi Zaw's Wolf Snake
Lycodon zayuensis Zayü Wolf Snake
Lycodon zoosvictoriae Zoos Victoria’s Wolf Snake