Child Taxa
Taxon Name
Micruroides euryxanthus australis Sonoran Coral Snake
Micruroides euryxanthus euryxanthus Arizona Coral Snake
Micruroides euryxanthus neglectus Sinaloa Coral Snake