Child Taxa
Taxon Name
Mixophyes balbus Gray Barred Frog
Mixophyes carbinensis Carbine Barred Frog
Mixophyes coggeri Cogger's Barred Frog
Mixophyes fasciolatus Great Barred Frog
Mixophyes fleayi Queensland Barred Frog
Mixophyes hihihorlo Namosado Barred Frog
Mixophyes iteratus Giant Barred Frog
Mixophyes schevilli Northern Barred Frog