Child Taxa
Taxon Name
Oophaga arborea Polkadot Poison Frog
Oophaga granulifera Granular Poison Frog
Oophaga histrionica Harlequin Poison Frog
Oophaga lehmanni Lehmann's Poison Frog
Oophaga occultator La Brea Poison Frog
Oophaga pumilio Strawberry Poison Frog
Oophaga speciosa Splendid Poison Frog
Oophaga sylvatica Forest Poison Frog
Oophaga vicentei Omar Torrijos Poison Frog