Child Taxa
Taxon Name
Pholidoscelis alboguttatus Mona Ameiva
Pholidoscelis atratus Redonda Ameiva
Pholidoscelis auberi Auber's Ameiva
Pholidoscelis chrysolaemus Hispaniolan Giant Ameiva
Pholidoscelis cineraceus Guadeloupe Ameiva
Pholidoscelis corax Little Scrub Island Ameiva
Pholidoscelis corvinus Sombrero Island Ameiva
Pholidoscelis desechensis Isla Desecheo Ameiva
Pholidoscelis dorsalis Jamaica Ameiva
Pholidoscelis erythrocephalus St. Christopher Ameiva
Pholidoscelis exsul Common Puerto Rican Ameiva
Pholidoscelis fuscatus Dominican Ameiva
Pholidoscelis griswoldi Antigua Bank Ameiva
Pholidoscelis lineolatus Pygmy Blue-tailed Ameiva
Pholidoscelis major Martinique Ameiva
Pholidoscelis maynardi Great Inagua Ameiva
Pholidoscelis plei Anguilla Bank Ameiva
Pholidoscelis pluvianotatus Montserrat Ameiva
Pholidoscelis polops St. Croix Ameiva
Pholidoscelis taeniurus Hispaniolan Blue-tailed Ameiva
Pholidoscelis wetmorei Puerto Rican Blue-tailed Ameiva