Child Taxa
Taxon Name
Asaccus Middle Eastern Geckos
Garthia Marked Geckos
Gymnodactylus Naked-toed Geckos
Haemodracon Socotra Blood Dragons
Homonota Marked Geckos
Phyllodactylus Leaf-toed Geckos
Phyllopezus Brazilian Geckos
Ptyodactylus Fan-fingered Geckos
Tarentola Wall Geckos
Thecadactylus Turniptail Geckos