Child Taxa
Taxon Name
Pseudotriton montanus Mud Salamander
Pseudotriton ruber Red Salamander