Child Taxa
Taxon Name
Silverstoneia dalyi Rio San Juan Rocket Frog
Silverstoneia erasmios Beloved Rocket Frog
Silverstoneia flotator Rainforest Rocket Frog
Silverstoneia gutturalis Rio Atrato Rocket Frog
Silverstoneia minima Serrania del Baudó
Silverstoneia minutissima Minute Rocket Frog
Silverstoneia nubicola Boquete Rocket Frog
Silverstoneia punctiventris Spot-bellied Rocket Frog