Child Taxa
Taxon Name
Tympanocryptis argillosa Claypan Earless Dragon
Tympanocryptis centralis Centralian Earless Dragon
Tympanocryptis cephalus Pebble Dragon
Tympanocryptis condaminensis Condamine Earless Dragon
Tympanocryptis diabolicus Hamersley Pebble-mimic Dragon
Tympanocryptis fictilis Harlequin Earless Dragon
Tympanocryptis fortescuensis Fortescue Basin Earless Dragon
Tympanocryptis gigas Gascoyne Pebble-mimic Dragon
Tympanocryptis houstoni Nullarbor Earless Dragon
Tympanocryptis intima Gibber Earless Dragon
Tympanocryptis lineata Lined Earless Dragon
Tympanocryptis macra Savannah Earless Dragon
Tympanocryptis mccartneyi Bathurst Grassland Earless Dragon
Tympanocryptis osbornei Monaro Grassland Earless Dragon
Tympanocryptis pentalineata Five-lined Earless Dragon
Tympanocryptis petersi Lined Earless Dragon
Tympanocryptis pinguicolla Grassland Earless Dragon
Tympanocryptis pseudopsephos Goldfields Pebble-mimic Dragon
Tympanocryptis rustica Tennant Creek Pebble Dragon
Tympanocryptis tetraporophora Eyrean Earless Dragon
Tympanocryptis tolleyi Gawler Earless Dragon
Tympanocryptis uniformis Even-scaled Earless Dragon
Tympanocryptis wilsoni Roma Earless Dragon